work

所属分类数学计算
开发工具:matlab
文件2018注册送白菜网:5342KB
下载次数:49
上传日期:2012-03-15 00:52:09
上 传 者月下行云
说明:  matlab程序,详细求解了第三类边界条件下非稳态导热的延迟和滞后问题,并给出了所有的中间过程和最后的作图
(time lag and decrement factor)

文件列表
work
work\6.3最终程序和结果(显式)仅为备份用
work\6.3最终程序和结果(显式)仅为备份用\dforwdif3.m
work\6.3最终程序和结果(显式)仅为备份用\execute.m
work\6.3最终程序和结果(显式)仅为备份用\initialize.m
work\6.3最终程序和结果(显式)仅为备份用\result - 6.3观察副本.xls
work\6.3最终程序和结果(显式)仅为备份用\weather2.xls
work\bighead.txt
work\dforwdif3.m
work\execute.m
work\first boundary(x&y)
work\first boundary(x&y)\execute1.m
work\first boundary(x&y)\forwdif1x.m
work\first boundary(x&y)\forwdif1y.m
work\first boundary(x&y)\initialize1.m
work\GaussSeidel.m
work\initialize.asv
work\initialize.m
work\readme.txt
work\result - 6.3观察副本.xls
work\result.xls
work\slprj
work\slprj\sim
work\slprj\sim\untitled
work\slprj\sim\untitled\tmwinternal
work\slprj\sim\untitled\tmwinternal\binfo.mat
work\slprj\sim\untitled\tmwinternal\minfo.mat
work\slprj\sim\_sharedutils
work\slprj\sl_proj.tmw
work\third boundary(x&y)
work\third boundary(x&y)\execute3.m
work\third boundary(x&y)\forwdif3.asv
work\third boundary(x&y)\forwdif3.m
work\third boundary(x&y)\forwdif3x.m
work\third boundary(x&y)\forwdif3y.asv
work\third boundary(x&y)\forwdif3y.m
work\third boundary(x&y)\initialize3.m
work\untitled_accel_rtw
work\untitled_accel_rtw\modelsources.txt
work\untitled_accel_rtw\rtwtypes.h
work\untitled_accel_rtw\rtw_proj.tmw
work\untitled_accel_rtw\rt_nonfinite.c
work\untitled_accel_rtw\rt_nonfinite.h
work\untitled_accel_rtw\rt_nonfinite.obj
work\untitled_accel_rtw\tlc
work\untitled_accel_rtw\tlc\Rungkuta4.asv
work\untitled_accel_rtw\tlc\Rungkuta4.m
work\untitled_accel_rtw\tlc\untitled_aux.tlc
work\untitled_accel_rtw\untitled.bat
work\untitled_accel_rtw\untitled.mk
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc.c
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc.h
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc.obj
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc_data.c
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc_data.obj
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc_private.h
work\untitled_accel_rtw\untitled_acc_types.h
work\weather2.xls
work\weather3.xls
work\不敢删除
work\不敢删除\dforwdif.m
work\不敢删除\forwdif显式第一类边界条件.m
work\不敢删除\forwdif第三类边界条件.m
work\不敢删除\liu.m
work\不敢删除\试验Fo.m
work\周期为一天的完全程序
work\周期为一天的完全程序\dforwdif1.m
work\周期为一天的完全程序\execute.m
work\周期为一天的完全程序\initialize.m
work\周期为一天的完全程序\recycling.m
work\周期为一天的完全程序\untitled.bmp

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

2018无需申请注册送58体验金