vbp252Bsql

所属分类其他行业
开发工具:Visual Basic
文件2018注册送白菜网:272KB
下载次数:4
上传日期:2013-09-12 13:44:34
上 传 者追风耗子520
说明:  运用VB进行视频控制 可运用与监控 也可运用于各种控制系统的应用
(Using VB for video control and monitoring can also be applied using a variety of control system applications)

文件列表:[举报垃圾]
房地产销售管理系统vb%2Bsql
........................\Code
........................\....\clsSell.cls,3298,2004-02-04
........................\....\Form1.frm,477,2004-02-04
........................\....\frmAbout.frm,9160,2004-02-04
........................\....\frmAbout.frx,778,2004-02-04
........................\....\frmAddCustomer.frm,12325,2004-02-04
........................\....\frmAddHouse.frm,12567,2004-02-04
........................\....\frmAddPlace.frm,9384,2004-02-04
........................\....\frmAddSell.frm,11460,2004-02-04
........................\....\frmAdduser.frm,6685,2004-02-04
........................\....\frmDelUser.frm,3060,2004-02-04
........................\....\frmEmployee.frm,15157,2004-02-04
........................\....\frmInquireCustomer.frm,7366,2004-02-04
........................\....\frmInquireEmployee.frm,8573,2004-02-04
........................\....\frmInquireHouse.frm,6081,2004-02-04
........................\....\frmInquirePlace.frm,7288,2004-02-04
........................\....\frmInquireSell.frm,6338,2004-02-04
........................\....\frmInquireSell.frx,34,2004-02-04
........................\....\frmLogin.frm,3595,2004-02-04
........................\....\frmMain.frm,6715,2004-02-04
........................\....\frmModifyCustomer.frm,18670,2004-02-04
........................\....\frmModifyEmployee.frm,24121,2004-02-04
........................\....\frmModifyHouse.frm,18926,2004-02-04
........................\....\frmModifyPlace.frm,14974,2004-02-04
........................\....\frmModifySell.frm,18248,2004-02-04
........................\....\frmModifyuserinfo.frm,4645,2004-02-04
........................\....\MDIForm1.frm,474,2004-02-04
........................\....\Module1.bas,1635,2004-02-04
........................\....\MSSCCPRJ.SCC,190,2004-02-04
........................\....\工程1.vbp,1569,2004-02-04
........................\....\工程1.vbw,1306,2004-02-04
........................\pic
\
\
\
\
\
........................\...\odbc3.bmp,507982,2004-02-04
........................\...\odbc4.bmp,408978,2004-02-04
........................\...\odbc5.bmp,408978,2004-02-04
........................\...\odbc6.bmp,408978,2004-02-04
........................\...\odbc7.bmp,458122,2004-02-04
........................\...\odbc8.bmp,458122,2004-02-04
........................\...\odbc9.bmp,458122,2004-02-04
........................\readme.txt,375,2004-02-04
........................\SQL
........................\...\房地产销售管理系统.sql,7936,2004-02-04

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

2018无需申请注册送58体验金