qdaqi

所属分类汇编语言
开发工具:VHDL
文件2018注册送白菜网:303KB
下载次数:0
上传日期:2018-11-21 11:03:26
上 传 者哈哈哈哈你、
说明:  8路抢答器 整套代码已经验证可以使用 淘宝付费购买来的 免费分享
(Based on the FPGA grab answering device, which contains various features, Taobao paid to buy, is now free to share)

文件列表:[举报垃圾]
qdaqi\Block1.bdf, 10238 , 2009-05-05
qdaqi\Block1.vhd, 2221 , 2009-05-05
qdaqi\Block1.vhdPreview, 95503 , 2016-12-08
qdaqi\cmp_state.ini, 3 , 2009-05-07
qdaqi\db\prev_cmp_qiangdaqi.asm.qmsg, 2190 , 2009-05-05
qdaqi\db\prev_cmp_qiangdaqi.fit.qmsg, 40721 , 2009-05-05
qdaqi\db\prev_cmp_qiangdaqi.map.qmsg, 3374 , 2009-05-05
qdaqi\db\prev_cmp_qiangdaqi.qmsg, 96639 , 2009-05-05
qdaqi\db\prev_cmp_qiangdaqi.sim.qmsg, 3972 , 2009-05-05
qdaqi\db\prev_cmp_qiangdaqi.tan.qmsg, 41454 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.(0).cnf.cdb, 3587 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.(0).cnf.hdb, 1432 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.(1).cnf.cdb, 1230 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.(1).cnf.hdb, 431 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.asm.qmsg, 1156 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.asm_labs.ddb, 6912 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.cbx.xml, 91 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.bpm, 657 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.cdb, 9440 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.ecobp, 28 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.hdb, 7055 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.kpt, 340 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.logdb, 17648 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.rdb, 16150 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp.tdb, 6239 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp0.ddb, 22513 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.cmp_merge.kpt, 346 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.db_info, 151 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.eco.cdb, 156 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.eds_overflow, 3 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.fit.qmsg, 15142 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.hier_info, 3266 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.hif, 789 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.map.bpm, 636 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map.cdb, 3389 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.map.ecobp, 28 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map.hdb, 6894 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.map.kpt, 5493 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map.logdb, 4 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map.qmsg, 8279 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.map_bb.cdb, 759 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map_bb.hdb, 5968 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map_bb.hdbx, 7312 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.map_bb.logdb, 4 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.pre_map.cdb, 3884 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.pre_map.hdb, 7356 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.psp, 0 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.rtlv.hdb, 7347 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.rtlv_sg.cdb, 3886 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.rtlv_sg_swap.cdb, 580 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.sgdiff.cdb, 3090 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.sgdiff.hdb, 7439 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.signalprobe.cdb, 514 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.sim.cvwf, 1683 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.sim.hdb, 3293 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.sim.qmsg, 3972 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.sim.rdb, 3062 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.sld_design_entry.sci, 150 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.sld_design_entry_dsc.sci, 150 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.syn_hier_info, 0 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.tan.qmsg, 26123 , 2009-05-07
qdaqi\db\qiangdaqi.tis_db_list.ddb, 174 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi.tmw_info, 304 , 2009-05-05
qdaqi\db\qiangdaqi_cmp.qrpt, 0 , 2009-05-07
qdaqi\db\wed.wsf, 7313 , 2009-05-05
qdaqi\decode7.vhd, 795 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.cmp.atm, 12251 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.cmp.dfp, 33 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.cmp.hdbx, 2730 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.cmp.kpt, 341 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.cmp.logdb, 66 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.cmp.rcf, 2977 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.map.atm, 9450 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.map.dpi, 950 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.map.hdbx, 2751 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\compiled_partitions\qiangdaqi.root_partition.map.kpt, 5496 , 2009-05-05
qdaqi\incremental_db\README, 653 , 2009-05-05
qdaqi\qiangdaqi.asm.rpt, 7359 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.bsf, 3670 , 2009-05-05
qdaqi\qiangdaqi.done, 26 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.fit.eqn, 8136 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.fit.rpt, 75082 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.fit.smsg, 499 , 2009-05-05
qdaqi\qiangdaqi.fit.summary, 446 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.flow.rpt, 3759 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.map.eqn, 7170 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.map.rpt, 18745 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.map.summary, 384 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.pin, 30176 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.pof, 524489 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.qpf, 943 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.qsf, 2774 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.qws, 1699 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.sim.rpt, 17501 , 2009-05-05
qdaqi\qiangdaqi.sof, 140520 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.tan.rpt, 25864 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.tan.summary, 1191 , 2009-05-07
qdaqi\qiangdaqi.vhd, 1869 , 2009-05-05
qdaqi\qiangdaqi.vhd.bak, 1878 , 2009-05-05
qdaqi\qiangdaqi.vwf, 11511 , 2009-05-05

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

2018无需申请注册送58体验金