TS-server

所属分类ICQ/即时通讯
开发工具:Delphi
文件2018注册送白菜网:1643KB
下载次数:30
上传日期:2008-05-28 15:47:47
上 传 者wyq9526
说明:  语音系统用网上语音聊天语音系统用网上语音聊天语音系统用网上语音聊天
(Voice system with online voice chat system with voice online voice chat system with voice online voice chat)

文件列表:[举报垃圾]
TeamSpeak-server-2.0.23.15
..........................\bad_names.txt
..........................\changelog.txt
..........................\dbexpmysql.dll
..........................\httpdocs
..........................\........\choice_box.html
..........................\........\credits.html
..........................\........\database_client_manager.html
..........................\........\database_client_manager_add.html
..........................\........\database_client_manager_clientlist.html
..........................\........\database_client_manager_edit.html
..........................\........\database_sclient_manager.html
..........................\........\database_sclient_manager_add.html
..........................\........\database_sclient_manager_clientlist.html
..........................\........\database_sclient_manager_edit.html
..........................\........\error_box.html
favicon.ico
..........................\........\footer.html
..........................\........\gfx
add_client.png
add_server.png
..........................\........\...\bg_left01.jpg
..........................\........\...\bg_left02.jpg
..........................\........\...\bg_left03.jpg
..........................\........\...\bg_left04.jpg
..........................\........\...\bg_middle04.jpg
..........................\........\...\bg_right01.jpg
..........................\........\...\bg_right02.jpg
..........................\........\...\bg_right03.jpg
..........................\........\...\bg_right04.jpg
..........................\........\...\content_bg.jpg
..........................\........\...\delete.png
..........................\........\...\edit.png
..........................\........\...\global_settings.jpg
..........................\........\...\headerline.gif
..........................\........\...\help.gif
..........................\........\...\help.png
..........................\........\...\helpnav.jpg
..........................\........\...\helppages.jpg
..........................\........\...\helppages.png
..........................\........\...\help_bg.jpg
..........................\........\...\login.jpg
..........................\........\...\logo_bottom.jpg
..........................\........\...\logo_top.jpg
..........................\........\...\menu.gif
..........................\........\...\menu_background.gif
..........................\........\...\navigation_bg.jpg
..........................\........\...\nav_bg.jpg
..........................\........\...\permissions.jpg
..........................\........\...\pixel.gif
..........................\........\...\quicknav_bg.jpg
..........................\........\...\select.png
..........................\........\...\select_short.png
..........................\........\...\server-run.png
..........................\........\...\server-stop.png
..........................\........\...\serveradminlogin.gif
..........................\........\...\servers.jpg
..........................\........\...\server_icon.png
..........................\........\...\server_overview.jpg
..........................\........\...\server_settings.jpg
..........................\........\...\superadmin_manager.jpg
..........................\........\...\teamspeak88x31.gif
..........................\........\...\ts-1.gif
..........................\........\...\ts-1.jpg
..........................\........\...\ts_middle.jpg
..........................\........\...\uhr_icon.png
..........................\........\...\under_hl.gif
..........................\........\...\user_icon.png
..........................\........\...\user_manager.jpg
..........................\........\...\vBulletin_logo.gif
..........................\........\header.html
..........................\........\header.html.bak
..........................\........\help
..........................\........\....\add_client.html
..........................\........\....\add_server.html
..........................\........\....\add_superadmin.html
..........................\........\....\edit_client.html
..........................\........\....\edit_superadmin.html
..........................\........\....\global_settings.html
..........................\........\....\permissions_general.html
..........................\........\....\servers.html
..........................\........\....\server_list.html
..........................\........\....\server_overview.html
..........................\........\....\server_permissions.html
..........................\........\....\server_settings.html
..........................\........\....\server_status.html
..........................\........\....\style.css
..........................\........\....\superadmin_manager.html
..........................\........\....\user_manager.html
..........................\........\index.html
..........................\........\login.html
..........................\........\login.html.new
..........................\........\login_error.html
..........................\........\menu_bottom.html
..........................\........\menu_top.html
..........................\........\ok_box.html
..........................\........\server_basic_settings.html
..........................\........\server_country_option.html
..........................\........\server_manager.html
..........................\........\server_manager_add.html

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

2018无需申请注册送58体验金