tms320f28335_epwm_examples

所属分类DSP2018无需申请注册送58体验金
开发工具:C/C++
文件2018注册送白菜网:78KB
下载次数:61
上传日期:2009-09-14 11:30:11
上 传 者枫之谷
说明:  tms320f28335芯片epwm模块的详细配置及例程。其中包括epwm的dma方式、死区控制模块的配置、trip模块的配置等。
(tms320f28335 chip module epwm detailed configuration and routines. These include epwm the dma way, dead-time control module configuration, trip module' s configuration.)

文件列表:[举报垃圾]
tms320f28335_epwm_例程
......................\cmd
......................\...\DSP2833x_Headers_BIOS.cmd
......................\...\DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd
......................\epwm_deadband
......................\.............\Example_2833xEPwmDeadBand.c
......................\.............\Example_2833xEPwmDeadband.gel
......................\.............\Example_2833xEPwmDeadBand.pjt
......................\epwm_dma
......................\........\DSP2833x_EPWMDM_Headers_BIOS.cmd
......................\........\DSP2833x_EPWMDM_Headers_nonBIOS.cmd
......................\........\Example_2833xEPwm_DMA.c
......................\........\Example_2833xEPwm_DMA.gel
......................\........\Example_2833xEPwm_DMA.pjt
......................\epwm_timer_interrupts
......................\.....................\Example_2833xEPwmTimerInt.c
......................\.....................\Example_2833xEPwmTimerInt.gel
......................\.....................\Example_2833xEPwmTimerInt.pjt
......................\epwm_trip_zone
......................\..............\Example_2833xEPwmTripZone.c
......................\..............\Example_2833xEPwmTripZone.gel
......................\..............\Example_2833xEPwmTripZone.pjt
......................\epwm_updown_aq
......................\..............\Example_2833xEPwmUpDownAQ.c
......................\..............\Example_2833xEPwmUpDownAQ.gel
......................\..............\Example_2833xEPwmUpDownAQ.pjt
......................\epwm_up_aq
......................\..........\Example_2833xEPwmUpAQ.c
......................\..........\Example_2833xEPwmUpAQ.gel
......................\..........\Example_2833xEPwmUpAQ.pjt
......................\gel
......................\...\DSP2833x_DualMap_EPWM.gel
......................\...\DSP2833x_Peripheral.gel
......................\include
......................\.......\DSP2833x_Adc.h
......................\.......\DSP2833x_CpuTimers.h
......................\.......\DSP2833x_DevEmu.h
......................\.......\DSP2833x_Device.h
......................\.......\DSP2833x_DMA.h
......................\.......\DSP2833x_ECan.h
......................\.......\DSP2833x_ECap.h
......................\.......\DSP2833x_EPwm.h
......................\.......\DSP2833x_EQep.h
......................\.......\DSP2833x_Gpio.h
......................\.......\DSP2833x_I2c.h
......................\.......\DSP2833x_Mcbsp.h
......................\.......\DSP2833x_PieCtrl.h
......................\.......\DSP2833x_PieVect.h
......................\.......\DSP2833x_Sci.h
......................\.......\DSP2833x_Spi.h
......................\.......\DSP2833x_SysCtrl.h
......................\.......\DSP2833x_Xintf.h
......................\.......\DSP2833x_XIntrupt.h

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

2018无需申请注册送58体验金